องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : admin@nongchanglan.go.th

นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร

นายกองค์การบริหารหนองช้างแล่น

082-2973287

  • วิสัยทัศน์

    “การศึกษามีคุณภาพ ประชาราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชีวิต นำร่องเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาครอบคลุมและมั่นคง ดำรงสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมแรงภาคีเครือข่าย ให้ตำบลหนองช้างแล่นน่าอยู่”

ข่าวสารชาวอบต.หนองช้างแล่น

กิจกรรมชาวอบต.หนองช้างแล่น

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เมืองรอง ต้องลอง "ตรัง" กับ 10 จุดเที่ยวตรังไม่ได้ปังแค่ทะเล!
8 กุมภาพันธ์ 2567

พี่น้อง อบต.หนองช้างแล่น เราดูแล

12
หมู่
8,578
ประชากร
46.48
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)