Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
   -นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   Traffy Fondue
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 0) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 2) 1 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) (ดู : 2) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง (ดู : 2) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CM 305DF เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 60 0025 (ดู : 4) 27 พ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม ช่วยชีพ - บ้านนายสวัสดิ์ จันทร์แจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 3) 27 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 4) 27 พ.ย. 2566
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแบบสองช่องทางห้วยขี้แรด ทางเข้าบ้านนายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 23 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 0) 22 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 4) 22 พ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญลือ ชนะแก้ว เชื่อมต่อศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 7) 20 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 8) 17 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 8) 17 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (ดู : 9) 16 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 6) 16 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 7) 15 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 8) 14 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 10) 10 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 10) 10 พ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 10) 10 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 12) 9 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 10) 9 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 21) 7 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 10) 7 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 14) 6 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 14) 3 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 25) 31 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) ป้ายอะคลิลิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 19) 31 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง (ดู : 22) 30 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 4) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 20) 27 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 22) 27 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นส้มหม้าว ซอย 4 หมู่ที่ 10 (บ้านต้นส้มหม้าว) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 18) 26 ต.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 22) 26 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน (ดู : 17) 25 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถฉุกเฉิน) ทะเบียน บท 6454 ตรัง (ดู : 24) 25 ต.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 20) 25 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 25) 24 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 17) 24 ต.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 4 หมู่ที่ 10 (บ้านต้นส้มหม้าว) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 25) 19 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ดู : 22) 17 ต.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 4) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 24) 16 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 38) 10 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 27) 10 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าพัฒนาบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (หลัก กม.40) (ดู : 18) 5 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (ดู : 35) 5 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย (ไวนิล) โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (ดู : 28) 3 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 33) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 39) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 34) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน คนงานทั่วไป กองคลัง (ดู : 40) 27 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 25) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 30) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 32) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 32) 26 ก.ย. 2566
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชยัญ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 39) 26 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 40) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 41) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 27) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 28) 25 ก.ย. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs