Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
   -นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 0) 24 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (ดู : 2) 24 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมซับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า ระบบออโต้และแมนนวล พร้อมติดตั้งระบบวงจรภายใน (ดู : 2) 24 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 2) 22 พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายข้างบ้านนายสมคิด - บ้านหนองหวา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 2) 19 พ.ค. 2566
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดภายในตำบลสายบ้านควนห้วยนาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4) 19 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (ดู : 7) 18 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก) สายแนวทางรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 5) 18 พ.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายข้างบ้านนายสมคิด - บ้านหนองวา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3) 12 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการทำผ้ามัดย้อม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การทำผ้ามัดย้อม) (ดู : 3) 12 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การทำผ้ามัดย้อม) (ดู : 2) 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 2) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 2) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 1) 9 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (บ้านควนยายม่อม) (ดู : 1) 9 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 5) 9 พ.ค. 2566
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกถนนลาดยางไปยังสระน้ำ รพช. หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 3) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 4) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยขี้แรด - บ้านควนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 3 พ.ค. 2566
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชยัญ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 6) 3 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 4) 27 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 27 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยขี้แรด - บ้านควนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 26 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก) สายแนวทางรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 25 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเตย (ถนนหินคลุก) สายแนวรถไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 7) 21 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง (ดู : 3) 20 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, การสำรวจข้อมูลภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 7) 20 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 3) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ดู : 4) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 18 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 3) 18 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 4) 18 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 4) 12 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 4) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 7 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ดู : 7) 7 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 3) 4 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 7) 4 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 7) 4 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 18) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่โดยวิธีฝังกลบ (ดู : 58) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 11) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายผ้าแพรลูกโป่ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 25) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 22) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งพร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่น ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 5) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสนาม จำนวน 3 สนาม ตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 3) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 7) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล การจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองช้างแล่น เชื่อมความสามัคคีต้านยาเสพติด อบต.หนองช้างแล่นคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 11) 27 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปา จากถนนสายหนองสองพี่น้อง ซอย 1 ไปยัง ซอย 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 18) 27 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 10) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 16) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 15) 24 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 8) 24 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสำรวจแหล่งน้ำและขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 19) 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 9) 22 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 9) 22 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs