Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
   -นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   Traffy Fondue
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs